Gvidilo pri Kemia Rezisto

Prefikso A

Kemia Nomo

Temperaturo-kondiĉo Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Aceta Acido 21°C N O O
Acetono 21°C O O O
Alkoholo • Etilo 21°C O O O O
Alkoholo • Metilo 21°C O O O O
Fluorido de aluminio 21°C N O O
Aluminia Hidroksido O O
Amoniako Gaso O O O O
Amoniako Likvoro 21°C O N
Amonia karbonato 1% & 5% 21°C O
Amonia Klorido 10% Solvo Bolado O
Nitrato de amonio O
Anilino 3% Koncentrita Kruda 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Arsenacido O O

Prefikso B

Kemia Nomo

Temperaturo kondiĉo Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Biero O O
Beta Sukero O
Benzeno 21°C O O N O
Benzoika Acido 21°C O O
Benzolo VARMA O
Boracika acido 5% N O
Borakso 5% VARMA N O O
Bremslikvo O O O
Salakvo • Acido N O O O
Broma acido N N N N
Broma Akvo O
Butira acido 5% O
Butilacetato O N N
Butila akrilato N

O = Bone, N = NE

Prefikso C

Kemia Nomo

Temperaturo

kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Kalcia karbonato 21°C O O
Kalcia Klorato Diluita Solvo 21°C O O
Kalcia Hidroksido Bolado O O O O
Kalcia hipoklorito 21°C O N
Kalcia Sulfato Saturita 21°C O
Karbona bisulfido O N N
Karbona duoksido O O O
Karbondisulfido O N N
Karbona Tetraklorido Pura Akva solvo 5~10% 21°C O N N N
Kloro (5% en CCI4) N
Kloro (Malseka) N N
Klora Akvo O
Klora Gaso (Seka) 21°C O N N
Kloraceta Acido 21°C O
Klorobenzeno O N N
Kloroformo 21°C N N N
Klorosulfona acido N N N
Kromacido 50% Com.(Kont. SO3) N O O
Cidro 21°C O
Citra Acido O O O
Kokosa Oleo O O
Kupro O O
Kupra Klorido 5% Agita 21°C O
Kupra Cianido O
Kupra Nitrato O
Cresol N O
Kupra Sulfato Saturita Solvo

Bolado

O
Kupra sulfato O
Cikloheksano N N

O = Bone, N = NE

Prefikso D

Kemia Nomo

Temperaturo

Kontrio

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Detergentaĵoj O O O O
Detergenta Solvo (Peza Devo) N O
Disvolvanta Solvo 21°C O
Dektrina O O O
Dietilamino 21°C O O
Dietila etero 21°C O

O = Bone, N = NE

Prefikso E

Kemia Nomo

Temperaturo

Kontrio

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Etilacetato O N O
Etilklorido 21°C N
Etilamino O O
Etilena Klorido 21°C O N N
Etila etero N N
Etilenglikolo O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso F

Kemia Nomo

Temperaturo Contrition Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Ferrika Klorido 1% Solvo Ankoraŭ 5% Solvo Ankoraŭ N O O
Fera Klorido 50% N O O
Ferrika Nitrato O O
Feroza N O O
Formalino 40% Solvo O
Formaldehido O N O
Formika Acido 10% Koncentrita N O N
Frukta Sukoj Pulpo O O O
Oleo 21°C O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso G

Kemia Nomo

Temperaturo Kondiĉo Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Benzino 21°C O O N N
Glukozo O O
Glicerolo O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso H

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Hidrogeno peróxido 21°C N O O
Hidrogena sulfuro O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso I

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Inko O
Jodo O
Izooktano N O N N

O = Bone, N = NE

Prefikso J

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Jetkarburaĵo 21°C O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso K

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Keroseno 21°C O O N O

O = Bone, N = NE

Prefikso L

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Lakta acido 80% O N O O
Larda Oleo

O

O O
Plumbo-Acetato O O
Ligroin 21°C O
Kalko-sulfuro 21°C O
Linoleo 21°C O O O O
Lubrika Oleo 21°C O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso M

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Magnezio N O O
Magnezia Klorido 1% & 5% Ankoraŭ 21°C O
Mangansulfato VARMA N O
Mercuric Klorido Diluitaj Solvoj O O
Hidrarga Cianido O O
Hidrarga Nitrato O O
Metanolo 21°C N O
Metil Klorido N N
Metiletilketono 21°C O N O
Metilsulfura acido O O
Lakto • Freŝa aŭ Acida VARMA O O
Minerala Oleo 60°C O O O O
Mineralaj Spiritoj O O
Melaso 60°C O O O
Motoroleo 21°C O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso N

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Nikelo N O O
Solvo de Nikela Klorido 21°C O
Nitra acido 21°C N N O
Nitroza Acido 5% Solvo 65°C N
Nitrooksido 21°C O

O = Bone, N = NE

Prefikso O

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Oleo • Linosemo O O O
Oleo • Mineralo O O O
Oleo • Olivo O O O
Oleika Acido Koncentrita 21°C O O
Oleomargarino O O O
Oksala Acido 21°C O O
Ozono 21°C N O N

O = Bone, N = NE

Prefikso P

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Palmita Acido O
Parafino Varma N
Parafino Cool O
Perklora Acido 21°C O O
Perklorotileno N N N
Petrola Etero N
Fenolo N N O
Fosfora Acido 21°C N O O
Fotografiaj Solvoj O O O O
Polivinila acetato 21°C O O
Kalio O O O
Bromuro de kalio 21°C O O O
Kalia Karbonato 1% Kalia Karbonato 21°C O O
Kalia Klorato 1% & 5% 60°C O O
Kalia Hidroksido 21°C O O
Kalia permanganato N O O

O = Bone, N = NE

Prefikso S

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Arĝenta Cianido O
Arĝenta Nitrato O O
Natria Bikarbonato Ĉiuj Koncentriĝoj 5% Ankoraŭ 60°C O O
Natria karbonato 60°C O O
Natria fluorido O O
Natria hidroksido 60% N O O O
Natria hipoklorito (5% Cl) N O O
Natria nitrato O O
Natria Sulfato Ĉiuj Koncentriĝoj 21°C O O
Stanna Klorido Saturita Solvo 60°C N O O
Stearic Acido 21°C O O O
Sukera Suko 60°C O
Sulfama acido 20% 21°C N O
Sulfitaj Likvoroj 21°C O O
Sulfuro 60°C O O O
Sulfura Klorido 21°C O
Sulfura dioksido 21°C O O O
Sulfura acido 50% 60°C N O O
Sulfura acido 70% 60°C N N O

Prefikso T

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Tanina acido 60°C O O
Tartara Acido 60°C O O
Tolueno 21°C O N N
Tomata Suko O O O
Transformilo-Oleo 21°C O O O
Terebinto 100% O N N

O = Bone, N = NE

Prefikso U

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
ureo O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso W

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Akvo O O O O
Vinon O O O O

O = Bone, N = NE

Prefikso Z

Kemia Nomo

Temperaturo

Kondiĉo

Zonaj Materialoj
ACETALO NYLONO P .E . P .P .
Zinka Klorido / Sulfato N O O
Zinka Sulfato Saturita Solvo 25%

21°C

O

O = Bone, N = NE